Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website : www.pronokaldieet.be. Door deze website te bezoeken en/of aangeboden informatie ervan te gebruiken, verklaart de gebruiker zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de website

De informatie op deze website wordt uitsluitend ter beschikking gesteld voor algemene informatiedoeleinden. Via deze website verstrekte informatie kan niet worden beschouwd als medisch of ander advies. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.

Disclaimer van aansprakelijkheid

Pronokal levert aanzienlijke inspanningen om de website en de inhoud ervan juist, accuraat en actueel te houden. Pronokal kan niet aansprakelijk of verantwoordelijk zijn voor de juistheid, accuraatheid en volledigheid van deze website en de inhoud.
De website en de inhoud ervan worden aangeboden ‘zoals ze zijn’. Pronokal waarborgt geenszins de volledigheid, accuraatheid, toegankelijkheid en gepastheid voor een specifiek doel van de website en de inhoud ervan. Pronokal waarborgt niet dat de website en de inhoud vrij zijn van virussen, wormen of andere codes die vervuilende of vernielende eigenschappen kunnen hebben. Pronokal garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Pronokal kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die ontstaat of voortvloeit uit enig (on)rechtstreeks gebruik van de website of via de website verkregen informatie.
Afname van een van de producten/diensten van Pronokal via deze website garandeert u niet van resultaat, de resultaten verschillen per persoon.

Links naar andere websites

Deze website kan verwijzingen of links bevatten naar andere websites die niet gecontroleerd worden door Pronokal. Deze referenties en/of links worden enkel voor de gemakkelijkheid aangeleverd en Pronokal is niet aansprakelijk voor schade of letsels die voortvloeien uit het gebruik van deze andere websites of de referenties of links naar deze websites.

Informatie gebruiken

Pronokal behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pronokal.

Privacy

Pronokal respecteert de privacy van alle gebruikers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Wijzigingen

Pronokal heeft het recht haar website te wijzigen, te verbeteren of te staken zonder toestemming en kennisgeving. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Ieder geschil met betrekking tot deze website en de inhoud ervan worden beslecht door middel van het Belgisch recht. Door het gebruik van deze website stemt u in met de exclusieve bevoegdheid van de Belgische Rechtbanken.